Seminarium techników rtg „Jama brzuszna i miednica mała”
Seminarium dla techników RTG
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie seminarium
Anatomia opisowa i obrazowa jamy brzusznej i miednicy małej
dr n. med. Joanna Gibińska
Rentgenodiagnostyka jamy brzusznej i miednicy małej
dr n. med. Anna Siemianowicz

• Zdjęcia przeglądowe
• Badania kontrastowe przewodu pokarmowego
• Cholangiografia
• Urografia, cystografia mikcyjna
• HSG
• Badania naczyniowe
• Ciekawe przypadki
Przerwa kawowa
Środki kontrastujące w badaniach TK i badaniach MR
dr n. med. Anna Siemianowicz

• Wskazania i przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących
• Właściwości i dawkowanie środków kontrastujących
• Powikłania
• Wytyczne ESUR
• QUIZ
Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy małej – metodyka wykonywania badań
mgr Agnieszka Turchan

• Podział badań w obrębie jamy brzusznej i miednicy ze względu na zakres diagnostyczny (TK j.b., TK m.m i TK j. b. i m.m)
• Przygotowanie pacjenta do badania i ochrona radiologiczna.
• Poszczególne fazy badania i przebieg (natywna, tętnicza, żylno-wrotna, miąższowa, opóźniona)
• Protokoły techniczne dla aparatu 16 i 64 rzędowego.
• Błędy i trudności techniczne.
• Wskazania do badania.
• Enteroklyza TK i kolonografia wirtualna
Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i miednicy małej – metodyka wykonywanych badań
lic. elektroradiologii Przemysław Turchan

• Podział badań MR jamy brzusznej i miednicy w zależności od rozpoznania (badanie nerek, wątroby, trzustki, cholangio, angio JB, prostaty, jąder, macicy, enterografia)
• Przygotowanie pacjenta do badania
• Przebieg poszczególnych badań (ułożenie pacjenta, cewek, akcesoria)
• Przykładowe protokoły badań w zależności od rozpoznania
• Planowanie badań
• Problemy i artefakty w badaniach jamy brzusznej i miednicy
Lunch
Urazy jamy brzusznej i miednicy małej w badaniach TK
dr n. med. Anna Siemianowicz

• Ostre urazy jamy brzusznej i miednicy małej
• Ciekawe przypadki
Najczęściej spotykane nieurazowe patologie jamy brzusznej i miednicy małej w badaniach TK i MR
dr n. med. Joanna Gibińska
Nowelizacja Ustawy Prawo Atomowe – istotne dla nas zmiany
Zakończenie seminarium. Rozdanie zaświadczeń
Wykładowcy
    dr n. med. Joanna Gibińska
    dr n. med. Anna Siemianowicz
    mgr Agnieszka Turchan
    lic. elektroradiologii Przemysław Turchan

Warunki uczestnictwa
Termin: 20 czerwca 2020 r.
Miejsce: Warszawa

Koszt udziału: 380 zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o..
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Technik RTG
Jama brzuszna
Zakończone wydarzenie