social icon social icon social icon social icon

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z uczestnictwem w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.


Kto jest administratorem moich danych?

Jeżeli jesteś uczestnikiem organizowanych przez nas wydarzeń (szkolenia, konferencje) administratorem Twoich danych jest Centrum Edukacji Medycznej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-993), ul. Bysławska 84 (dalej jako ?CEM?).

Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED, czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. Pełną listę spółek z ich danymi rejestrowymi znajdziesz tutaj.


Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez CEM możesz skontaktować się nami pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.


Jakie jest źródło moich danych ? skąd są pozyskiwane?

Co do zasady większość danych podajesz nam sam. Jeżeli korzystasz z naszych szkoleń, ponieważ udostępnił Ci taką możliwość inny podmiot ? np. Twój pracodawca ? to od niego otrzymujemy Twoje dane.


Jaki jest zakres przetwarzanych przez CEM moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby jako uczestnika szkolenia. W tym celu potrzebujemy
następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, numer PWZ (dotyczy osób wykonujących zawód medyczny), nr PESEL (przy kursach dla uczniów i studentów), specjalizacja/stanowisko/departament, adres e- mail,
miejsce pracy. Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane jako płatnika w zakresie: NIP oraz adres. Te dane są nam niezbędne do zapisania Ciebie na szkolenie. Możesz również podać nam numer telefonu ? nie jest to niezbędne do zapisu na szkolenie, ale może znacznie ułatwić nasz kontakt z Tobą.

Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać poproszony o podanie swojego imienia ? wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty.


Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania
Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Przyjęcie zgłoszenia rejestracji na szkolenie, identyfikacja tożsamości przed szkoleniem, weryfikacja obecności na szkoleniu, wystawienie certyfikatu.
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO ? realizacja oraz podejmowanie działań w celu wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia, oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych, którym jest zapewnienie kontaktu z uczestnikami.

Zapewnienie Ci odpowiedniego poziomu usług, będącego odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w krótkim czasie po odbyciu szkolenia możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści ? wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb uczestników szkoleń.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe ? wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych
Art.6ust.1lit.c RODO w zw. z art.74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Możemy kierować do Ciebie komunikację marketingową dotyczącą działalności Grupy LUX MED taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.
W zależności od Twojej decyzji możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail ? wtedy wysyłamy komunikację na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu ? wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.

Możemy przetwarzać dane dotyczące Twojej osoby pozyskane w trakcie współpracy z CEM w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami o Tobie. Celem takiego przetwarzania Twoich danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Ciebie komunikatów do Twoich potrzeb.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Z należytą starannością dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  1. Dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  2. Dostawcom usług wspierających nas w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  3. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CEM w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).


Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, w tym rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.


Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu, odbywa się to na zasadzie dobrowolności ? jego niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz może nam to znacznie utrudnić kontakt z Tobą. Jest to niezwykle istotne w przypadku konieczności przesuwania lub odwoływania terminów szkoleń z uwagi na małą liczbę uczestników.

Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora oraz podmiotów należących do Grupy LUX MED i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię czy stronę internetową.


Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną, na przykład umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.


Jakie mam prawa?

Jako administratorzy Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec CEM sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień ? skontaktuj się z nami poprzez infolinię lub pisząc na adres: daneosobowe@luxmed.pl.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


Definicje i skróty

RODO ? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

PrTel ? ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;

uśude ? ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

TRANSLATE