social icon social icon social icon social icon
Urazy czaszkowo – mózgowe. Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
12/05/2024
Szkolenie Płatne Kadawerowe
Praktyczny kurs kadawerowy dla lekarzy chirurgów
Czas trwania
08:45- 17:10
Rodzaj
Kadawerowe
Kategoria
Płatne
Liczba Uczestników
12

Zapraszamy na pierwszą edycję kursu dotyczącego urazów czaszkowo – mózgowych. Jest to wyjątkowy kurs, którego znaczną część programu stanowią zajęcia praktyczne na kadawerach w laboratorium CEM.

Program części teoretycznej kursu obejmie zagadnienia dotyczące anatomii, patofizjologii, diagnostyki obrazowej oraz wytycznych dotyczących postępowania z pacjentem po urazie głowy. Część praktyczna kursu zostanie poprowadzona na ludzkich preparatach anatomicznych (kadawerach). Będziecie Państwo mieli wyjątkową okazję do przećwiczenia zabiegów otwarcia czaszki (kraniotomia, trepanacja) wykonywanych w przypadkach pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych.

Zachęcamy do udziału lekarzy chirurgów, którzy w przypadku stanów nagłych muszą wykonać zabieg usunięcia krwiaka wewnątrzczaszkowego, nie mając w swoim miejscu pracy wsparcia neurochirurgów, co jest szczególnie istotne w przypadkach, gdy stan neurologiczny Pacjenta nie pozwala na bezpieczny transport do najbliższego oddziału neurochirurgii.

Zachęcamy Państwa do przedstawienia nam listy narzędzi, jakie macie do dyspozycji w Państwa miejscu pracy. Taka wiedza pozwoli nam na przygotowanie części praktycznej kursu dokładnie pod Wasze potrzeby. Pozwoli nam to również podpowiedzieć Państwu, jak najlepiej wykorzystać posiadane narzędzia i jak takie operacje przeprowadzić maksymalnie sprawnie i bezpiecznie.

Kurs ma na celu umożliwienie zdobycia podstawowych umiejętności technicznych i teoretycznych w leczeniu urazów czaszkowo – mózgowych, co pozwoli lepiej zrozumieć procedury leczenia operacyjnego urazów czaszkowo – mózgowych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

08:30
Rejestracja Uczestników
09:00
Rozpoczęcie kursu, omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium CEM
09:10
Anatomia powłok głowy, kości czaszki i struktur wewnątrzczaszkowych pod kątem leczenia urazów czaszkowo – mózgowych
09:50
Rodzaje pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych
• Wstrząśnienie mózgu • Stłuczenie mózgu
• Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe • Przewlekły krwiak podtwardówkowy
• Ostry krwiak podtwardówkowy • Ostry krwiak nadtwardówkowy
• Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
10:20
Diagnostyka obrazowa pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych. Przykłady diagnostyki pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych
• Stłuczenie mózgu • Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe
• Przewlekły krwiak podtwardówkowy
• Ostry krwiak podtwardówkowy • Ostry krwiak nadtwardówkowy
• Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
10:50
Aktualne wytyczne dotyczące postepowania u pacjentów po urazach czaszkowo – mózgowych
• Postępowanie przedszpitalne • Postępowanie przedoperacyjne • Postępowanie pooperacyjne
11:25
Przerwa kawowa
11:45
Wskazania do leczenia operacyjnego w poszczególnych pourazowych patologiach wewnątrzczaszkowych
12:05
Planowanie leczenia operacyjnego. Omówienie kolejnych etapów operacji
a. Ułożenie do operacji
b. Rodzaje cięć skórnych
c. Preparowanie tkanek miękkich
d. Kraniotomia
e. Techniki tamowania krwawienia
f. Nacięcie opony twardej
13:00
Obiad
13:30
Zajęcia praktyczne w laboratorium kadawerowym w grupach (2 osoby do stanowiska):
1. preparowanie tkanek miękkich
2. otwory trepanacyjne i kraniotomia
3. nacięcie opony twardej
4. omówienie podstawowych aspektów dotyczących hemostazy
5. techniki przywrócenia ciągłości tkanek
15:30
Przerwa kawowa i następnie dalsze preparowanie
18:00
Dyskusja
18:30
Zakończenie kursu

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic

specjalista neurochirurg, adiunkt w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Instruktorzy:

dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic

lek. Jakub Wojciechowski

Termin: 12 maja 2024 r. (niedziela)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, Mera Park Wawer – wejście B, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

Koszt udziału: 3800 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi

Parking: przed wejściem do CEM znajduje się BEZPŁATNY parking dla Uczestników kursów CEM – wjazd od ulicy Bysławskiej / Poematu przez szlaban  –  konieczna jest walidacja biletu pobranego przy szlabanie, po uzyskaniu pieczątki w recepcji CEM

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza “Zapisz się” oraz wniesienie opłaty za kurs

Potwierdzenie zgłoszenia:

O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność. Ilość miejsc ograniczona. Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu “Wiadomość do Organizatora”. Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

Rezygnacja z udziału po 18 kwietnia 2024 r. lub nieobecność na spotkaniu spowoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o. Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl. Anulowanie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 18 kwietnia 2024 r. (włącznie) nie spowoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o wyznaczenie zastępstwa dla zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania, do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Bysławska 84, 04-993 Warszawa

TRANSLATE